Algemene voorwaarden

1                DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

AT Finance: de gebruiker van de Voorwaarden, te weten AT Finance, gevestigd te Kraggenburg, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamers van Koophandel onder dossiernummer 62680994;

Wederpartij: de natuurlijke perso(o)n(en) en/of rechtsperso(o)n(en) die met AT Finance een Overeenkomst heeft c.q. hebben gesloten;

Partij(en): AT Finance of Wederpartij (of beiden);

Overeenkomst / Opdracht: elke afspraak tussen Partijen tot het door AT Finance ten behoeve van Wederpartij verrichten van werkzaamheden, van welken aard dan ook, conform het bepaalde in de door Wederpartij geaccepteerde offerte van AT Finance of de opdrachtbevestiging van AT Finance;

Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

Honorarium: de door Wederpartij aan AT Finance verschuldigde vergoeding voor door AT Finance ten behoeve van Wederpartij verrichte werkzaamheden, van welken aard dan ook;

Schriftelijk: per brief, per telefax, via elektronische mail of bij deurwaardersexploot.

2                TOEPASSELIJKHEID

2.1             De Voorwaarden zijn van toepassing op en maken integraal deel uit van iedere Overeenkomst (alsmede aanpassingen daarvan en aanvullingen daarop) tussen Partijen, van welken aard dan ook.

2.2             Indien eenmaal tussen Partijen onder de toepasselijkheid van de Voorwaarden is gecontracteerd, zijn de Voorwaarden ook automatisch onverkort van toepassing op iedere latere overeenkomst tussen Partijen, van welken aard dan ook, tenzij ten aanzien van de betreffende Overeenkomst tussen Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeen is gekomen.

2.3             Van de inhoud van de Voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien de afwijkingen door AT Finance met betrekking tot een specifieke Overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd aan Wederpartij.

2.4             Indien enig beding deel uitmakend van de Voorwaarden en/of van de Overeenkomst gesloten tussen Partijen nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft c.q. blijven de Voorwaarden en/of de Overeenkomst voor het overige in stand en wordt het betreffende nietige of vernietigde beding geacht te zijn geconverteerd in een geldig c.q. niet-vernietigbaar beding, waarbij – voor zover mogelijk – de inhoud en strekking van het nietige c.q. het vernietigde beding wordt behouden.

2.5             Eventuele door Wederpartij gehanteerde algemene en/of bijzondere voorwaarden wijst AT Finance uitdrukkelijk van de hand en zijn dan ook niet van toepassing op enige tussen Partijen gesloten Overeenkomst, van welken aard dan ook.

3                OFFERTES

3.1             Door AT Finance uitgebrachte offertes, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld. Een offerte is geldig gedurende dertig (30) dagen na de offertedatum, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de offerte. Offertes kunnen tot uiterlijk vijf (5) werkdagen na de datum van ontvangst door AT Finance van de aanvaarding door Wederpartij van de offerte worden herroepen door AT Finance, zulks zonder opgaaf van reden en zonder enig recht van Wederpartij tot vergoeding door AT Finance van schade of kosten aan de zijde van Wederpartij. In het geval van herroeping als voormeld komt tussen Partijen geen Overeenkomst tot stand ter zake de in de betreffende offerte vermelde werkzaamheden.

3.2             Offertes van AT Finance zijn gebaseerd op de informatie die door Wederpartij is verstrekt. Wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie en staat ervoor in dat zij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de Opdracht heeft verstrekt aan AT Finance.

4                TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

4.1             De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Partijen ondertekende offerte door AT Finance is ontvangen en zij de aldus door Wederpartij aanvaarde offerte niet binnen vijf (5) werkdagen na de datum van ontvangst heeft herroepen als bedoeld in artikel 3.1, dan wel op het moment dat de door Partijen getekende opdrachtbevestiging door AT Finance retour is ontvangen, dan wel op het moment dat AT Finance op (mondeling) verzoek van Wederpartij reeds is begonnen met de uitvoering van de werkzaamheden voor Wederpartij alvorens de Opdracht schriftelijk is vastgelegd. Het staat Partijen overigens vrij te bewijzen dat de Overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.

4.2             De Overeenkomst komt in de plaats van en vervangt alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie ten aanzien van de Opdracht gedaan, hoezeer deze ook mogen afwijken van of in strijd mogen zijn met de uiteindelijke Overeenkomst.

4.3             De inhoud van de Overeenkomst strekt niet verder dan de uitdrukkelijk in de offerte en/of de opdrachtbevestiging genoemde werkzaamheden, waarbij de omschrijving in de opdrachtbevestiging prevaleert. Aanvullende afspraken of wijzigingen met betrekking tot de Overeenkomst binden AT Finance slechts indien en voor zover deze door haar schriftelijk zijn aanvaard.

4.4             De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende Opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

5                UITVOERING OPDRACHT

5.1             AT Finance zal haar werkzaamheden naar beste weten en kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van AT Finance kan worden verwacht, met inachtneming van hetgeen daaromtrent tussen Partijen is overeengekomen, volgens de (wettelijke) normen alsmede gedrags- en beroepsregels zoals die ten tijde van het sluiten van en de uitvoering van de Overeenkomst gelden binnen de branche waarin AT Finance werkzaam is.

5.2             AT Finance garandeert op geen enkele wijze de totstandkoming van een bepaald resultaat. De op AT Finance op grond van de Overeenkomst rustende verbintenis is derhalve een inspanningsverbintenis, tenzij tussen Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Er is uitdrukkelijk geen sprake van een bemiddelingsovereenkomst als bedoeld in artikel 425 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

5.3             AT Finance bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)nen de verleende Opdracht wordt uitgevoerd. AT Finance is bij de uitvoering van de Opdracht gerechtigd, na overleg met Wederpartij, derden in te schakelen. Artikel 404 en artikel 407 lid 2 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

5.4             Geen der Partijen mag tijdens de uitvoering van de Opdracht en binnen één (1) jaar na beëindiging daarvan medewerkers die vanuit de andere Partij betrokken zijn of betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de Opdracht in dienst nemen of met deze medewerkers over indiensttreding onderhandelen, tenzij zulks geschiedt na wederzijds overleg en met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij.

5.5             Indien AT Finance uit hoofde van haar (wettelijke) zorgplicht tijdens de duur van de Overeenkomst werkzaamheden heeft verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van Wederpartij welke niet vallen onder de werkzaamheden waarop de Overeenkomst betrekking heeft, is AT Finance gerechtigd deze werkzaamheden aan Wederpartij in rekening te brengen tegen haar gebruikelijke tarieven, ook indien Wederpartij voor het verrichten van deze werkzaamheden vooraf niet expliciet zijn toestemming heeft verleend.

5.6             AT Finance houdt ter zake van de uitvoering van de werkzaamheden een – fysiek en/of digitaal, zulks naar keuze van AT Finance – werkdossier bij met daarin kopieën c.q. scans van alle relevante stukken en (e-mail)correspondentie. Indien en voor zover Wederpartij daarom verzoekt, worden de aan AT Finance ter beschikking gestelde originele bescheiden aan Wederpartij geretourneerd nadat de werkzaamheden ter uitvoering van de betreffende Overeenkomst zijn verricht. AT Finance is te allen tijde gerechtigd om ten behoeve van haar administratie een (digitale) kopie van het werkdossier in haar (digitale) archief te bewaren.

5.7             De uitvoering van de Opdracht is nimmer – tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen tussen Partijen – specifiek gericht op het ontdekken van fraude. Indien de werkzaamheden aanwijzingen voor fraude opleveren, zal AT Finance daarover aan Wederpartij rapporteren.

6                LEVERINGSTERMIJN

6.1             Is Wederpartij een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering van de Opdracht benodigde informatie, gegevens of bescheiden ter beschikking te stellen, dan gaat, indien er een termijn is overeengekomen, de termijn waarbinnen de werkzaamheden door AT Finance dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie, gegevens of bescheiden geheel ter beschikking zijn gesteld aan AT Finance.

6.2             Omdat AT Finance bij de uitvoering van haar werkzaamheden (mede) afhankelijk is van de medewerking en de kwaliteit van de informatie die zij van Wederpartij ontvangt, gelden eventueel in de Overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen de werkzaamheden door AT Finance moeten worden uitgevoerd – tenzij tussen Partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen – slechts als bij benadering te zijn opgegeven en nimmer als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van AT Finance op en mitsdien geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst. Indien het voor AT Finance niet mogelijk blijkt de Opdracht uit te voeren binnen een dergelijke termijn, zullen Partijen in overleg treden over verlenging van deze termijn. Overschrijding van een nieuw overeengekomen redelijke termijn als voormeld levert, behoudens overmacht, wel een toerekenbare tekortkoming en grond voor ontbinding van de Overeenkomst op. Wederpartij heeft geen recht op vergoeding door AT Finance van schade of kosten aan de zijde van Wederpartij wegens overschrijding van een niet-fatale leveringstermijn als hiervoor bedoeld of overschrijding van een fatale leveringstermijn als gevolg van overmacht aan de zijde van AT Finance.

7                OVERMACHT

7.1             Indien AT Finance door overmacht niet in staat is haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst (tijdig) na te komen, heeft AT Finance het recht haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten tot het moment dat AT Finance alsnog in staat is om aan deze verplichtingen te voldoen, zonder dat AT Finance in verzuim raakt ten aanzien van de nakoming van die verplichtingen en zonder dat zij gehouden is tot enige vergoeding van schade of kosten aan de zijde van Wederpartij.

7.2             Indien nakoming binnen een redelijke termijn niet alsnog mogelijk is, heeft AT Finance het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang te ontbinden. Het staat ter uitsluitende beoordeling van AT Finance of de opdrachtuitvoering nog kan plaatsvinden. In het voornoemde geval behoudt AT Finance aanspraak op betaling van de tot dan toe verrichte werkzaamheden, waartegenover AT Finance zich verplicht de (voorlopige) resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden aan Wederpartij ter beschikking te stellen. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze bij Wederpartij in rekening gebracht.

7.3             Onder overmacht wordt verstaan ziekte of verhindering van medewerk(st)ers van AT Finance, verhindering, ziekte of wanprestatie ten aanzien van door AT Finance ingeschakelde derden, technische storingen in de telefooninstallatie of -verbindingen, technische storingen in computerapparatuur en/of andere stagnaties in de normale gang van zaken in de onderneming van AT Finance die de uitvoering van de Opdracht verhinderen, alles in de ruimste zin.

8                HONORARIUM

8.1             Het Honorarium van AT Finance is niet afhankelijk van het resultaat van de verrichte werkzaamheden, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk tussen Partijen anders is overeengekomen.

8.2             Het overeengekomen Honorarium van AT Finance kan bestaan uit een vooraf vastgesteld vast bedrag per Overeenkomst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door AT Finance gewerkte tijdseenheid.

8.3             Het Honorarium van AT Finance is – tenzij tussen Partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen – exclusief onkosten van AT Finance en exclusief declaraties van door AT Finance ingeschakelde derden. Alle tarieven zijn exclusief Omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden opgelegd aan AT Finance.

8.4             Indien, voordat de Opdracht geheel is uitgevoerd, tariefbepalende factoren zoals – derhalve niet uitsluitend – lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is AT Finance gerechtigd in geval van duurovereenkomsten de overeengekomen vergoeding dienovereenkomstig aan te passen, tenzij Wederpartij en AT Finance hierover schriftelijk uitdrukkelijk andere afspraken hebben gemaakt.

8.5             Indien maatregelen van overheidswege, van welken aard dan ook, aanleiding geven tot drastische wijzigingen in de door AT Finance op grond van een Overeenkomst te verrichten werkzaamheden in de meest ruime zin, dan kan een, in redelijkheid te bepalen, deel van de daaraan verbonden kosten door AT Finance aan de Wederpartij worden doorberekend.

8.6             Indien bij Overeenkomst een vast bedrag is overeengekomen en de werkzaamheden de in de Overeenkomst voorziene werkzaamheden te boven gaan, is AT Finance gerechtigd, na overleg met Wederpartij, daarenboven een tarief per gewerkte tijdseenheid in rekening te brengen. Indien Partijen geen overeenstemming weten te bereiken over de uitvoering van de onvoorziene (en niet begrootte) werkzaamheden en de betaling van de daaraan verbonden kosten, dan heeft AT Finance het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, dit zonder enig recht van Wederpartij tot vergoeding door AT Finance van schade of kosten aan de zijde van Wederpartij.

8.7             Het Honorarium van AT Finance, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van derden, wordt per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden – zulks ter keuze van AT Finance – aan Wederpartij in rekening gebracht, tenzij Wederpartij en AT Finance hierover schriftelijk uitdrukkelijk andere afspraken hebben gemaakt.

9                BETALING

9.1             Betaling door Wederpartij van het aan AT Finance in het kader van de Overeenkomst verschuldigde dient te geschieden binnen de overeengekomen betalingstermijn, doch – bij gebreke van een overeengekomen betalingstermijn – in geen geval later dan veertien (14) dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in Euro, tenzij anders aangegeven, door middel van overmaking ten gunste van een door AT Finance aan te wijzen bankrekening, dit zonder enig recht op korting of verrekening, behoudens voor zover bij in kracht van gewijsde gegane arbitrale of rechterlijke uitspraak is vastgesteld dat Wederpartij een verrekenbare tegenvordering of een grond tot opschorting heeft jegens AT Finance.

9.2             De in het eerste lid bedoelde betalingstermijn betreft een fatale termijn als bedoeld in artikel 83 sub a. van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, zodat indien na het verstrijken van deze termijn sprake is van non-betaling of onvolledige betaling het verzuim van Wederpartij als bedoeld in artikel 81 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek van rechtswege intreedt, derhalve zonder dat daarvoor een nadere aanmaning c.q. ingebrekestelling van AT Finance nodig is.

9.3             Bij het intreden van het verzuim als bedoeld in het vorige lid is Wederpartij aan AT Finance – zonder dat daarvoor enige aanzegging van AT Finance nodig is – over het openstaande factuurbedrag vanaf de vervaldag van de betreffende factuur tot aan de datum van algehele voldoening de wettelijke handelsrente (artikel 119a van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek) vermeerderd met een opslag van drie (3) procent verschuldigd.

9.4             Nadat door AT Finance aan Wederpartij ten minste één aanmaning/herinnering is verzonden (al dan niet per e-mail) ter zake een onbetaald gelaten factuur en betaling van deze factuur ook binnen de daarin gestelde termijn (of bij gebreke van een gestelde termijn: binnen een termijn 7 dagen na de datum van de aanmaning/herinnering) achterwege blijft, is AT Finance gerechtigd om de incasso van de onbetaald gelaten factuur uit handen te geven aan een derde (deurwaarder, advocaat etc.). Alle buitengerechtelijke incassokosten die AT Finance in dat geval maakt komen geheel ten laste van Wederpartij, welke buitengerechtelijke incassokosten door Partijen bij voorbaat worden vastgesteld op 15 % van het openstaande factuurbedrag vermeerderd met de rente als bedoeld in het vierde lid, met een minimum van              € 1.000,– (zegge: duizend Euro), waarbij niet relevant is of AT Finance deze kosten daadwerkelijk aan de door haar ingeschakelde derde heeft moeten voldoen. Overigens blijft AT Finance bevoegd om de daadwerkelijk door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten van Wederpartij te vorderen indien deze het voormelde door Partijen vastgestelde percentage te boven gaan. Uit het enkele feit dat een derde namens AT Finance aan Wederpartij een incassobrief heeft verzonden volgt reeds de gehoudenheid van Wederpartij om de buitengerechtelijke incassokosten van AT Finance als voormeld te vergoeden.

9.5             Door Wederpartij aan AT Finance gedane betalingen strekken – onafhankelijk van de door Wederpartij bij een betaling gedane mededeling – in de eerste plaats ter voldoening van ten aanzien van enige factuur aan AT Finance verschuldigde rente en buitengerechtelijke kosten als bedoeld in het vierde en vijfde lid en vervolgens ter voldoening van opeisbare facturen van AT Finance die het langst openstaan.

9.6             AT Finance is te allen tijde gerechtigd van Wederpartij te verlangen, dat deze onverwijld voor de behoorlijke nakoming van zijn betalingsverplichtingen (aanvullende) zekerheid stelt in een door AT Finance te bepalen vorm of een redelijk (nader) voorschot voldoet aan AT Finance, zulks geheel ter beoordeling van AT Finance. Indien Wederpartij nalaat de verlangde zekerheid te stellen of het verlangde voorschot te betalen, is AT Finance gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen c.q. op te schorten, dit zonder enig recht van Wederpartij tot vergoeding door AT Finance van schade of kosten aan de zijde van Wederpartij, en is al hetgeen Wederpartij aan AT Finance uit welken hoofde dan ook verschuldigd is direct opeisbaar.

9.7             In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Wederpartijs, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Wederpartijs zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het aan AT Finance in het kader van de Opdracht verschuldigde.

10             GEHEIMHOUDING

10.1           AT Finance is, tenzij zij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft en behoudens het bepaalde in het volgende lid, verplicht tot geheimhouding tegenover derden met betrekking tot aan haar door Wederpartij ter beschikking gestelde informatie, van welken aard dan ook.

10.2           AT Finance is niet gerechtigd de informatie die aan haar door Wederpartij ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij door AT Finance werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt:

10.3           in het geval AT Finance voorafgaand aan het contact met Wederpartij reeds over de betreffende informatie beschikte;

10.4           de betreffende informatie door AT Finance op rechtmatige wijze van derden is verkregen;

10.5           de betreffende informatie heeft te gelden als feiten c.q. kennis van algemene bekendheid;

10.6           indien AT Finance voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele, fiscale of strafprocedure waarbij de door Wederpartij ter beschikking gestelde informatie voor AT Finance van belang is of kan zijn. Door AT Finance te voeren procedures ter bestrijding van enigerlei fiscale boete opgelegd aan AT Finance en/of haar medewerker(s) als “medepleger” in de zin van artikel 5:1 lid 2 van de Algemene Wet Bestuursrecht, zijn hierbij uitdrukkelijk inbegrepen.

10.7           Tenzij daartoe door AT Finance voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Wederpartij de inhoud van rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van AT Finance, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. Wederpartij zal er tevens voor zorg dragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.

10.8           AT Finance is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot Wederpartij, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden. Voorts is AT Finance gerechtigd tot het vermelden in hoofdlijnen van de verrichte werkzaamheden aan (potentiële) klanten van haar ter indicatie van de ervaring van AT Finance.

10.9           AT Finance zal haar verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door haar in het kader van de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde personeelsleden alsmede derden.

11             INTELLECTUELE EIGENDOM

11.1           AT Finance behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest, in de ruimste zin, welke zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de Opdracht van Wederpartij, voor zover deze uit de wet voortvloeien.

11.2           Het is Wederpartij uitdrukkelijk verboden de in het eerste lid bedoelde producten, waaronder – derhalve niet uitsluitend – begrepen computerprogramma´s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten (in de ruimste zin) aan derden te verstrekken, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. AT Finance verleent Wederpartij een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie om de in het kader van de uitvoering van de Opdracht verkregen documenten te verveelvoudigen en te openbaren voor gebruik in zijn eigen organisatie voor zover dit overeenkomt met het doel waarvoor de Opdracht aan AT Finance is verleend.

11.3           Het is Wederpartij niet toegestaan hulpmiddelen van de in het eerst lid bedoelde producten aan derden ter hand te stellen, anders dan voor het inwinnen van een deskundig oordeel omtrent de kwaliteit van de werkzaamheden van AT Finance.

12             KLACHTEN

12.1           Klachten met betrekking tot verrichte werkzaamheden en/of een verzonden factuur dienen door Wederpartij binnen dertig (30) dagen na de verzenddatum van de stukken en/of factuur waar de klacht betrekking op heeft schriftelijk bij AT Finance te worden ingediend. Indien Wederpartij aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen ontdekken, dient een klacht binnen dertig (30) dagen na de datum van ontdekking van het gebrek schriftelijk bij AT Finance te worden ingediend. Indien Wederpartij zich niet binnen voornoemde termijnen schriftelijk heeft beklaagd bij AT Finance, verliest Wederpartij alle eventuele rechten ter zake de niet tijdig gemelde gebreken in werkzaamheden en/of facturen van AT Finance.

12.2           Een klacht als in het vorige lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van Wederpartij niet op. Ook is Wederpartij in dat geval niet gerechtigd om betaling van andere door AT Finance verrichte werkzaamheden op te schorten of te weigeren.

12.3           In geval van een naar het oordeel van AT Finance terecht uitgebrachte klacht heeft Wederpartij de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte Honorarium, het door AT Finance kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk door AT Finance niet (meer) uitvoeren van de Opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van het door Wederpartij reeds betaalde Honorarium.

13             BEËINDIGING OVEREENKOMST

13.1           Wederpartij en AT Finance kunnen de Overeenkomst te allen tijde (tussentijds) per aangetekend schrijven met handtekening retour opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste dertig (30) dagen. Indien en voor zover AT Finance de overeenkomst door opzegging beëindigt, is zij gehouden Wederpartij gemotiveerd mede te delen welke redenen ten grondslag liggen aan de opzegging en al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van Wederpartij eisen.

13.2           Partijen hebben beiden het recht om de Opdracht met onmiddellijke ingang per aangetekend schrijven met handtekening retour op te zeggen indien de andere Partij in verzuim is met de voldoening aan één of meer van zijn (betalings)verplichtingen, de andere Partij in staat van faillissement is verklaard of aan de andere Partij surséance van betaling is verleend, op de andere Partij de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) van toepassing is verklaard, de andere Partij tot (buitengerechtelijke) schuldsanering wordt toegelaten, de andere Partij om welke reden dan ook zijn bedrijfsactiviteiten staakt, dan wel iedere andere omstandigheid aan de zijde van de andere Partij die een onmiddellijke beëindiging van de Opdracht rechtvaardigt in het belang van de opzeggende Partij. Het voorgaande laat onverlet de mogelijkheid van ontbinding door Partijen van de Overeenkomst op grond van de wet.

13.3           In geval van tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst als bedoeld in het eerste en tweede lid, behoudt AT Finance aanspraak op betaling van de tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij deze betaling direct opeisbaar is. Daarbij worden aan Wederpartij onder voorbehoud de (voorlopige) resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht aan Wederpartij.

13.4           Bij beëindiging van de Overeenkomst dient ieder der Partijen alle in zijn bezit zijnde goederen, zaken en (originele) documenten die in eigendom toebehoren aan de andere Partij onverwijld aan die andere Partij ter hand te stellen, met dien verstande dat AT Finance het recht heeft om deze verplichting op te schorten tot het moment waarop alle opeisbare vorderingen door Wederpartij zijn voldaan.

14             OVERDRACHT

14.1           AT Finance is te allen tijde gerechtigd alle vorderingen, bevoegdheden, rechten, voorrechten en verplichtingen voortvloeiende uit enige Overeenkomst met Wederpartij aan derden over te dragen. Wederpartij verklaart reeds nu voor alsdan dat derden in geval van zodanige overdracht, alle rechten bij de Overeenkomsten aan AT Finance toegekend ten opzichte van Wederpartij zullen kunnen uitoefenen en dat Wederpartij het nakomen van de overgedragen verplichtingen door die derden en het ontslag van AT Finance uit deze verplichtingen accepteert.

14.2           Wederpartij is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen voortvloeiende uit enige Overeenkomst met AT Finance geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen of op enigerlei wijze te bezwaren zonder voorafgaande schriftelijke uitdrukkelijke toestemming van AT Finance, welke toestemming AT Finance niet op onredelijke gronden zal weigeren.

15             AANSPRAKELIJKHEID

15.1           AT Finance is niet aansprakelijk voor schade, van welken aard dan ook, die is veroorzaakt doordat:

(a)    wederpartij AT Finance niet tijdig, onjuist en/of onvolledig heeft geïnformeerd;

(b)    werkzaamheden die in overleg met Wederpartij aan derden zijn opgedragen niet, ondeugdelijk en/of ontijdig zijn uitgevoerd;

(c)    bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post of koerier beschadigen of teniet gaan of niet c.q. te laat door ontvanger worden ontvangen, ongeacht of de verzending geschiedt door of namens AT Finance, Wederpartij of derden;

(d)    Wederpartij AT Finance niet heeft toegestaan het, naar redelijk oordeel van AT Finance, mogelijk herstel van de verrichte werkzaamheden te realiseren;

(e)    AT Finance op grond van een op de wet en/of haar beroepsregels op haar rustende verplichting haar Opdracht heeft neergelegd en/of informatie aan derden heeft verschaft.

15.2           Onder de in het vorige lid bedoelde schade waarvoor AT Finance niet aansprakelijk is, is mede begrepen schade voortvloeiend uit fiscale boetes, in de meest ruime zin, die door het bevoegde gezag aan Wederpartij worden opgelegd.

15.3           Voor het geval AT Finance dan wel (een) medewerker(s) van AT Finance  als “medepleger(s)” in de zin van artikel 5:1 lid 2 van de Algemene Wet Bestuursrecht door het bevoegde gezag een fiscale boete krijgt c.q. krijgen opgelegd in verband met de uitvoering van de door Wederpartij aan AT Finance in opdracht gegeven werkzaamheden, vrijwaart Wederpartij AT Finance dan wel de betreffende medewerker(s) van AT Finance onder alle omstandigheden ter zake de oplegde fiscale boete, in dier voege dat Wederpartij jegens AT Finance dan wel de betreffende medewerker(s) van AT Finance te allen tijde gehouden is om deze volledig schadeloos te stellen ter zake de opgelegde fiscale boete.

15.4           AT Finance is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de Opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van opzettelijk handelen dan wel grove schuld bij de uitvoering door AT Finance en/of door haar ingeschakelde derden. Aansprakelijkheid van AT Finance voor indirecte schade, gevolgschade, stagnatieschade immateriële schade en bedrijfs- en milieuschade wordt voorts uitdrukkelijk uitgesloten.

15.5           Voor schade die Wederpartij lijdt bij toepassing of het gebruik van het resultaat van de werkzaamheden zijn noch AT Finance noch de door haar ingeschakelde derden aansprakelijk, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van AT Finance en/of de door haar ingeschakelde derden.

15.6           Wederpartij vrijwaart AT Finance onder alle omstandigheden tegen aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de Overeenkomst en/of een op AT Finance op grond van de wet rustende verplichting haar Opdracht neer te leggen en/of informatie aan derden te verstrekken, in dier voege dat Wederpartij jegens AT Finance te allen tijde gehouden is om deze volledig schadeloos te stellen ter zake de door haar geleden schade als gevolg van aanspraken van deze derden.

15.7           Wederpartij vrijwaart opdrachtnemer voorts tegen aanspraken van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Wederpartij aan AT Finance onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij de schade veroorzaakt is door opzet of grove schuld van AT Finance.

15.8           Wederpartij vrijwaart AT Finance onder alle omstandigheden voor aanspraken van door haar bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte en/of ingeschakelde personen, die zich in verband met de uitvoering begeven op het terrein van Wederpartij en/of op dat van derden ter zake van door hen aldaar geleden schade, in dier voege dat Wederpartij jegens AT Finance te allen tijde gehouden is om deze volledig schadeloos te stellen ter zake de door haar geleden schade als gevolg van enig handelen of nalaten van deze personen.

15.9           De aansprakelijkheid van AT Finance is beperkt tot het bedrag dat onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van AT Finance wordt uitbetaald, vermeerderd met het (eventuele) eigen risico onder die verzekering. Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één gebeurtenis/ schadegeval.

15.10         Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering plaatsvindt krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van AT Finance, is iedere aansprakelijkheid van AT Finance beperkt tot een bedrag overeenkomend met twee (2) keer het bedrag van het Honorarium voor de desbetreffende Opdracht over het laatste kalenderjaar, dan wel in geval van een eenmalige Opdracht, hetzij tot een maximum van twee (2) keer het bedrag van het Honorarium voor de desbetreffende Opdracht, met dien verstande dat enige schadevergoedingsplicht van AT Finance te allen tijde is gemaximeerd tot een bedrag van € 15.000,– (zegge: vijftien duizend Euro).

16             VERVALTERMIJNEN

16.1           Voor zover in de Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen rechtsvorderingen en andere bevoegdheden van Wederpartij, uit welken hoofde dan ook, jegens AT Finance in verband met het verrichten van werkzaamheden door AT Finance in ieder geval na twaalf (12) maanden na de datum waarop Wederpartij bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden, doch uit dien hoofde door Wederpartij géén schriftelijke claim is neergelegd bij AT Finance. Genoemde termijn is een vervaltermijn en is derhalve niet vatbaar voor stuiting als bedoeld in artikel 317 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek.

16.2           Voor het geval binnen de in het eerste lid vermelde termijn door Wederpartij een schriftelijke claim is neergelegd bij AT Finance in verband met door haar voor Wederpartij verrichte werkzaamheden, vervalt iedere rechtsvordering van Wederpartij eveneens indien AT Finance niet binnen een termijn van twaalf (12) maanden na de datum van ontvangst door AT Finance van de betreffende schriftelijke claim door Wederpartij in rechte is betrokken bij de op grond van artikel 18.2 bevoegde Rechtbank. Genoemde termijn is een vervaltermijn en is derhalve niet vatbaar voor stuiting als bedoeld in artikel 317 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek.

17             COMMUNICATIE

17.1           AT Finance zal mededelingen, van welken aard dan ook, aan Wederpartij in verband met de Overeenkomst steeds rechtsgeldig kunnen doen via de laatstelijk door Wederpartij schriftelijk aan AT Finance ter kennis gestelde contactgegevens. Wederpartij zal wijzigingen in zijn contactgegevens onverwijld schriftelijk aan AT Finance meedelen.

17.2           Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen tussen Partijen, kunnen Partijen in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst langs elektronische weg met elkaar communiceren. Partijen erkennen dat aan het gebruik van elektronische communicatiemiddelen risico’s kleven zoals – maar niet beperkt tot – vervorming, vertraging, beschadiging en diefstal van elektronische bestanden. Partijen stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zijn voor schade die eventueel ontstaat bij één of ieder van hen tengevolge van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen. Partijen zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden, doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van de hiervoor genoemde risico’s.

18             TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

18.1           Op alle offertes, werkzaamheden en (aanvullende) overeenkomsten tussen Partijen, alsmede de Voorwaarden zelf, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

18.2           Alle geschillen voortvloeiende uit of verbandhoudende met een Overeenkomst tussen Partijen, waarop de Voorwaarden van toepassing zijn, of de Voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden onderworpen aan de beslissing van de (Voorzieningenrechter van de) Rechtbank Zwolle-Lelystad (locatie Zwolle).

18.3           Het staat Wederpartij overigens vrij om – al dan niet naast een civiele procedure bij de in het vorige lid vermelde Rechtbank – de procesgang van tuchtrechtspraak te volgen ten aanzien van (een) medewerker(s) van AT Finance, met dien verstande dat een eventueel door het betreffende tuchtcollege vastgesteld tuchtrechtelijk verwijt van de betreffende medewerkers(s) van AT Finance niet tevens inhoudt dat AT Finance in civielrechtelijke zin wanprestatie tegenover Wederpartij heeft gepleegd en gehouden is tot vergoeding van enige door Wederpartij geleden schade.